TOBORZÓ
FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE

 


 


Introducere
Image
În noiembrie 1995 în cadrul Liceului Apáczai Csere János s-a format o a doua grup? de dans popular din Cluj Napoca, ansamblul folcloric Szarkaláb. Ini?ial, grupul  a fost alc?tuit din elevii Liceelor Apáczai Csere János ?i Báthory István, iar apoi a devenit ansamblul studen?ilor clujeni veni?i din toat? Transilvania. În 1999, în urma unor schimb?ri serioase, s-a format baza actual? a ansamblului.

La momentul actual grupul este alc?tuit din 10 – 13 perechi, iar probele sunt ?inute în s?lile din mansarda Funda?iei Bibliotecare Heltai Gáspár.

Misiunea grupului este înv??area dansurilor populare din Transilvania ?i prezentarea autentic? a acestora f?r? supracoreografie. Pe lâng? toate acestea, punem accent pe predarea dansurilor folclorice ?i pe asigurarea continu?rii tradi?iei de c?tre noua genera?ie. Credem c? dansul se înva?? pentru a fi prezentat la forurile corespunz?toare, la festivalurile na?ionale ?i interna?ionale, cultura noastr? minoritar?, cultura dansului ?i a muzicii populare putând astfel s? se fac? cunoscut?.

Ansamblul folcloric Szarkaláb este participantul permanent la spectacolele na?ionale ?i interna?ionale, diverse festivaluri ?i programe, iar dup? 11 ani de existen?? are la activ în total 340 de spectacole mici ?i mari. Suntem în permanen?? invita?i la evenimente organizate în Cluj Napoca, jude?ului Cluj ?i întâlnirile folclorice din Transilvania. În acela?i timp, punem accent pe vizitarea acelor regiuni defavorizate unde foarte rar ajung ansambluri culturale amatoare sau profesionale. În 2005, în parteneriat cu Funda?ia Bibliotecar? Heltai Gáspár, am pornit o serie de 10 – 12 spectacole anuale în Transilvania, mai precis în regiunea defavorizat? a Transilvaniei.

Pe lâng? spectacolele na?ionale primim mereu invita?ii la diverse festivaluri, evenimente interna?ionale din Ungaria, ?i alte ??ri din Câmpia Panonic?. De asemenea am dansat ?i în alte 15 ??ri (Ungaria, Austria, Germania, Elve?ia, Fran?a, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, Croa?ia, Slovenia, Serbia, Grecia, Portugalia).

În 2005 am format Ansamblul folcloric pentru Copii Szarkalábacskák în cadrul Ansamblului Folcloric Szarkaláb. Momentan avem 4 grupe cu aproximativ 75 de copii. Copiii sunt elevi ai Liceului Teoretic Apáczai Csere János ?i ai ?colii Generale din Dâmbul Rotund.

În 1999, în parteneriat cu Funda?iei Bibliotecar? Heltai Gáspár, am organizat pentru prima oar? Festivalul Folcloric Sfântul ?tefan, acesta devenind unul dintre cele mai importante evenimente folclorice din Câmpia Panonic?, devenind din ce în ce mai cunoscut ?i pe plan interna?ional. În ultimii 10 ani am primit 61 de ansambluri populare minoritare reprezentante a 15 minorit??i din 13 ??ri (în total 1830 de persoane), unele forma?ii fiind deja invita?i obi?nui?i. Festivalul Folcloric Sfântul ?tefan este organizat în Cluj Napoca ?i în alte 9 – 10 localit??i mai mici sau mai mari din jude?ul Cluj ?i S?laj, tocmai ca popula?ia jude?elor s? aib? posibilitatea de a participa activ la astfel de evenimente.

În 2006 am pornit programul Serile de Dans Popular Heltai, acestea fiind organizate de membrii Ansamblului Szarkaláb. Inten?ion?m s? organiz?m aceste serate de dans cu bun? dispozi?ie cu o regularitate de dou? s?pt?mâni.

Luând în considerare faptul c? majoritatea membrilor sunt studen?i în Cluj Napoca proveni?i din alte regiuni ale ??rii, punem accent mare pe preg?tirea lor profesional?, astfel membrii întor?i acas?, în regiunea lor, s? poat? continua activitatea de dansatori ?i de predare a dansurilor, de educatori ?i formatori.

Fondatorul Ansamblului Folcloric Szarkaláb este Liceul Teoretic Apáczai Csere János, iar la momentul actual este sus?inut ?i func?ioneaz? în cadrul Funda?iei Bibliotecare Heltai Gáspár.

Conduc?torul ansamblului este: Pillich Balázs.